Tag: ตราสารหนี้

  • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1

    เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1

    ชื่อโปรเจกต์ Creative Post UGOV1Y1 by FinSpace ประเภทของงาน Creative Post (Facebook & Website) ลูกค้าของเราคือใคร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  UGOV1Y1 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 1 ปี 1 โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า ต้องการโปรโมทกองทุน UGOV1Y1 ที่กำลังจะ IPO วันที่ 20-29 Mar 2567 วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ แนะนำกองทุนเพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุนในการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพ บอกถึงรายละเอียดและความเสี่ยงต่าง ๆ ของกองทุน  กระตุ้นการซื้อด้วยวันและเวลาของการเสนอขายกองทุน ที่ขายครั้งแรกและครั้งเดียว สามารถอ่านบทความเต็ม ๆ ได้ที่ Facebook : เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1 Website : เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1